Darmowa dostawa od 200 zł!

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DAIKON

obowiązujący od 14 lutego 2021 roku

(dalej: „Regulamin”)

I INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.daikon.pl ( dalej: „Sklep”).
  2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Dagmara Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Dagmara Kozłowska”, ul. Trzcińska 22 lok. 36, 96-100 Skierniewice, NIP: 8361875787 (dalej: „Sprzedawca”).
  3. Dane kontaktowe Sprzedawcy to: adres email hej@daikon.pl.
  4. Sklep oferuje następujące usługi drogą elektroniczną:
   1. zakup produktów z oferty Sklepu, będących używanymi rzeczami ruchomymi (dalej: „Produkty”),
   2. kontakt ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy.
  5. W celu korzystania ze Sklepu należy posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Wymagania sprzętowe dla korzystania ze Sklepu są analogiczne jak wymagania sprzętowe wykorzystywanej przeglądarki.
  6. Przeglądanie zawartości Sklepu w Sklepie jest nieodpłatne.

   II
    ZAKUP PRODUKTÓW W SKLEPIE
   1. Osobami zakupującymi Produkty w Sklepie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa zdolność prawną, w tym zarówno przedsiębiorcy jako i osoby fizyczne działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Klienci”).
   2. Klienci będące osobami fizycznymi mogą korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych. W razie powzięcia informacji przez Sprzedawcę, że Klient nie spełnia powyższego wymogu, Sprzedawca może uniemożliwić mu korzystanie ze Sklepu lub żądać przedstawienia stosownej zgody przedstawiciela ustawowego takiego Klienta.
   3.Zakupy Produktów w Sklepie są możliwe wyłącznie w formie zakupów bez rejestracji.
   4.W celu dokonania zakupów bez rejestracji należy zamówienia Produktów należ
   a. umieścić wybrany Produkt w koszyku;
   b. wpisać dane do faktury;
   c. wybrać formę płatności;
   d. wybrać sposób dostawy;
   e. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres dostawy, kontaktowy adres e-mail i numer telefonu);
   f. kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”.
   5. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien wskazać numer NIP oraz nazwę firmy w formularzu zamówienia.
   6. Zamówienie jest wiążące po kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę” pod warunkiem, że Produkt jest opisany jako „dostępny”.
   7. Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia w terminie do 72 godzin od jego otrzymania. Potwierdzenie jest wysyłane na adres email Klienta.
   8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w formie email (np. w celu potwierdzenia warunków dostawy albo poinformowania o opóźnieniu).
   9. Sprzedawca może anulować zamówienie, jeżeli potwierdzenie dokonania płatności nie dotrze do niego w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane także, jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane lub naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje o anulowaniu zamówienia poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia przesłanki anulacji zamówienia.
   10. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie są podane w kwocie brutto. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, cena nie zawiera kosztów dostawy lub ubezpieczenia, które to koszy będą zawsze odrębnie wskazywane przez Sprzedawcę.
   11. Treści zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty, o ile wyraźnie tak nie wskazano (poprzez wyrażenie: „dostępny” w opisie Produktu). Pozostałe treści stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W takim wypadku zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę, która jest wiążąca przez 72 godziny od złożenia zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie potwierdzania przyjęcia zamówienia, wówczas oferta wygasa. Przesłanie potwierdzenia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zawarciem wiążącej Umowy.
   12. W razie wątpliwości, wyrażenie „dostępny” oznacza dostępność jednej sztuki Produktu. W celu sprawdzenia dostępności Produktu lub terminu dostawy, należy przesłać wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy.
   13. Sprzedawca zastrzega, że zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. W szczególności rzeczywisty wygląd opakowań Produktów może różnić się od wyglądu na zdjęciach w Sklepie. Rzeczywisty wygląd Produktu może różnić się od zdjęć ze względu na parametry i ustawienia monitora/wyświetlacza urządzenia Klienta. W razie wątpliwości w tym zakresie możliwy jest kontakt ze Sprzedawcą poprzez adres email.
   14. Stan Produktu wskazany jest każdorazowo w opisie danego Produktu w następujący sposób:
   a. Nowy z metką – przedmiot nieużywany, posiadający dołączoną metkę,
   b. Nowy bez metki – przedmiot nieużywany, bez dołączonej metki,
   c. Idealny – przedmiot używany, bez śladów użytkowania,
   d. Bardzo dobry – przedmiot używany, ale wciąż dobrze wyglądający, posiada delikatne ślady użytkowania,
   e. Dobry - przedmiot używany, posiada niewielkie doskonałości lub ślady użytkowania (opisane w opisie lub pokazane na zdjęciach.
   15. Sprzedawca podaje w opisie Produktu skład Produktu oraz jego rozmiar fabryczny, o ile Produkt posiada metkę umożliwiającą Sprzedawcy ustalenie takich informacji.
   16. Wszelkie niedoskonałości Produktów Sprzedawca wskazuje w opisie produktu lub uwidacznia na zdjęciach. Niedoskonałości te nie stanowią wad fizycznych, o których mowa w punkcie V.1 Regulaminu.
   17. Klient jest uprawniony do modyfikacji Zamówienia przed jego wysłaniem przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą w formie telefonicznej 884-808-855. Zmiana polegająca na rezygnacji z określonych Produktów stanowi częściowe odstąpienie od Umowy, do którego Klient jest uprawniony wyłącznie w przypadkach ściśle określonych w Regulaminie.

   III 
   PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
   1. Dostępne metody płatności są wskazane na stronach Sklepu. Sprzedawca informuje, że wybrane metody płatności wymagają zawarcia odrębnej umowy z operatorem płatności (bankiem lub inną instytucją płatniczą). Jeżeli inaczej nie wynika z przepisów prawa, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za wykonanie umowy na dokonanie płatności zawartej przez Klienta. W razie dokonywania płatności z rachunku bankowego prowadzonego w walucie innej niż waluta wskazana w Sklepie, w procesie płatności nastąpi przewalutowanie zgodnie z warunkami ustalonymi przez operatora płatności lub przez bank Klienta.
   2. Rozliczenia transakcji płątniczych przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
   3. Jeżeli formularz płatności jest wypełniany samodzielnie przez Klienta, Klient powinien w nim wskazać numer zamówienia – który jest wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (wysyłanym w formie email).
   4. W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z jakichkolwiek powodów (np. brak realizacji pełnej płatności, odstąpienie od umowy, podanie nieprawidłowych danych, niedostępność Produktu), Sprzedawca zwróci wszelkie płatności Klienta nie później niż w terminie 7 dni od momentu powzięcia informacji o jednej z powyższych przesłanek.
   5. Dostępne metody dostawy są wskazane na stronach Sklepu.
   6. Adres dostawy powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualna dostawa poza granicę RP jest możliwe wyłącznie za odrębną, indywidualną zgodą Sprzedawcy lub w przypadku, gdy Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronach internetowych Sklepu.
   7. Sprzedawca wskazuje termin dostawy na stronach Sklepu przy określonym Produkcie. Czas dostawy jest liczony od momentu, gdy Produkt jest gotowy do przesyłki (jest do data wskazana na stronach Sklepu przy Produkcie lub podsumowaniu zamówienia). Jeżeli inaczej nie wskazano, Sprzedawca przygotowuje Produkt do dostawy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pełnej ceny wynikającej z zamówienia od Klienta.
   8. Jeżeli dostawa jest opóźniona o więcej niż 5 dni roboczych, Klient może anulować zamówienie, a Sprzedawca w takim wypadku zwróci wszelkie koszty, w tym koszty dostawy. Nie ogranicza to praw konsumentów, który mają prawo do odstąpienia od umowy od momentu złożenia zamówienia do upływu 14 dni od daty dostawy Produktu, bez podawania przyczyny.
   9. Informacje o kosztach dostawy i kosztach poszczególnych metod płatności wskazane są na stronach Sklepu oraz w podsumowaniu wyświetlanym bezpośrednio przez złożeniem zamówienia.
   10. W przypadku zamieszczenia w zamówieniu większej ilości Produktów, co do których zostały wskazane różne terminy dostawy, zamówienie zostanie zrealizowane w całości (jedną przesyłką) w terminie najdłuższym (wskazanym w opisie tych Produktów).
   11. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

   IV
    ZWROTY PRODUKTÓW
   1. Prawo do zwrotu Produktu, bez podawania przyczyny, przysługuje tylko Klientom nabywającym Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Konsumenci”).
   2. Konsument może zwrócić Produkt bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Zwrot następuje na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może być złożone w terminie 14 dni od dostawy Produktu. Konsument powinien w tym czasie co najmniej wysłać oświadczenie o odstąpieniu do Sprzedawcy. Oświadczenie powinno być wysłane na adres hej@daikon.pl. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia bezzwłocznie (najpóźniej w terminie 48 godzin od jego otrzymania).
   3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia. Aby dotrzymać tego terminu, wystarczy przed jego upływem wysłać Produkt do Sprzedawcy.
   4. Produkt powinien być zwrócony na następujący adres: Trakcyjna 5 96-100 Skierniewice. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas transportu. Sprzedawca zaleca stosowanie sposobów zabezpieczenia takich samych jak w przypadku wysyłki do Konsumenta.
   5. Konsument ponosi bezpośrednie koszy zwrotu Produktu.
   6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamawiania Produktów, które są rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
   7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Otwarcie opakowań zbiorczych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od Umowy, chyba, że ze względu na specyfikę określonych Produktów w informacji na stronach Sklepu wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.
   8. W przypadku złożenia oświadczenia o zwrocie Produktu, zwrotowi powinny podlegać także dołączone dokumenty i opakowanie (w tym elementy ochronne), chyba że ich zachowanie w nienaruszonym stanie nie było możliwe ze względu na potrzebę sprawdzenia Produktu.
   9. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Produktu w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może zawiesić zwrot ceny aż do czasu otrzymania Produktu albo do czasu, gdy Konsument dostarczy dowód odesłania Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu, używając takich samych metod płatności jak Konsument. Przesyłka zwrotna następuje na ryzyko Konsumenta, w związku, z czym rekomendowane jest ubezpieczenie przesyłki. Uszkodzenia Produktu mogą spowodować odmowę przyjęcia zwrotu Produktu.
   10. Jeżeli Konsument wybrał inną metodę niż najtańsza metoda dostawy oferowana przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostawy.
   11. Konsument jest odpowiedzialny za obniżenie wartości Produktów wyniku używania ich poza zakres niezbędny do sprawdzenia ich charakteru, cech i funkcjonalności. W szczególności za obniżenie wartości Produktów uznaje się usunięcie fabrycznych metek Produktu (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych).
   12. Formularz zwrotu jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Konsument może także skorzystać z formularza, który stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
   13. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed akceptacją zamówienia przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.
   14. W razie odesłania przez Klienta Produktu pomimo braku prawa do odstąpienia od umowy, a także w przypadku odesłania Produktu niepełnowartościowego (zużytego ponad zakres niezbędny do sprawdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności) Sprzedawca ma prawo do odmowy zwrotu ceny Produktu. W takim wypadku Sprzedawca ponownie odeśle Produkt Konsumentowi, jeżeli otrzyma od Konsumenta kwotę pokrywającą koszty wysyłki. W razie nieodebrania przez Klienta takiego Produktu (lub niepokrycia kosztów odesłania Produktu ponownie do Konsumenta) w terminie 30 dni od otrzymania stosownego, dodatkowego wezwania (w formie email) od Sprzedawcy, Produkt taki będzie traktowany, jako porzucony, co uprawniać będzie Sprzedawcę do jego utylizacji lub ponownego wprowadzenia do obrotu, bez roszczeń Klienta z tego tytułu.

   V SKARGI, ROSZCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów bez wad.
   2. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
   3. Jeżeli to możliwe, Klient powinien sprawdzić stan przesyłki z Produktem w obecności kuriera. Zaniechanie w tym zakresie może utrudnić rozpatrzenie reklamacji Klienta. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki, Klient może żądać przygotowania protokołu szkody lub odmówić przyjęcia przesyłki. W takim przypadku, Klient powinien bezzwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
   4. Reklamacje związane z wadami Produktu, objęte rękojmią mogą być składane na piśmie na adres Sprzedawcy Trakcyjna 5 96-100 Skierniewice lub poprzez email na adres hej@daikon.pl. Klient może również skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu. Na żądanie Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć wadliwy Produkt Sprzedawcy.
   5. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w formie email lub pisemnie, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
   6. Roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
   7. Sprzedawca informuje o możliwości użycia platformy ODR do rozpatrywania roszczeń. Link do platformy to: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   8. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

   VI POLITYKA PRYWATNOŚCI
   1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych użytkowników (w tym Klientów) w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej, jako” RODO”.
   2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres dostawy, kontaktowy adres email, numer telefonu, informacje o zamówionych Produktach, parametry zamówienia (data, forma płatności i dostawy, cena, korzystanie z Promocji). W przypadku wystawienia faktury przetwarzane są także: NIP oraz firma. W przypadku płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy przetwarzane są także informacje o numerze konta bankowego Klienta lub numerze karty kredytowej.
   3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Klientem (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO).
   4. Dane osobowe dotyczące określonego zamówienia będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia roszczeń związanych z zamówieniem (tj. nie dłużej niż przez 3 lata od dostarczenia Klientowi Produktu.
   5. Dane osobowe w związku ze złożeniem reklamacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sporu wynikającego ze złożonej reklamacji (podstawa prawna - artykuł 6 ust. 1 lit f) RODO).
   6. W zakresie, w jakim dane osobowe związane z zamówieniem nie będą potrzebne do rozpatrzenia reklamacji i roszczeń a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisu prawa (obowiązki podatkowe Sprzedawcy – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit c RODO) takie dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni.
   7. Sklep daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy.
   8. Formularz kontaktowy daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą w celu nawiązania współpracy lub na wybrany przez użytkownika temat. Skorzystanie z formularza, w celu nawiązania współpracy wymaga podania: a) adresu email (obligatoryjnie), b) imienia i nazwiska (obligatoryjnie), c) tematu (opcjonalnie), d) krótkiego opisu przedmiotów, których ma dotyczyć współpraca (orientacyjna liczba rzeczy, marka, rodzaj) (obligatoryjnie) oraz e) 4 (czterech) zdjęć 4 (czterech) różnych przedmiotów – 2 przedmioty najlepsze oraz 2 najgorsze wg. uznania użytkownika (obligatoryjnie). Skorzystanie z formularza w innym celu niż nawiązanie współpracy wymaga podania adresu email (obligatoryjnie), imienia i nazwiska (opcjonalnie) oraz tematu (opcjonalnie). Sprzedawca przetwarzać może także inne dane, które użytkownik samodzielnie wpisze w formularzu. Dane podane w formularzu zostaną usunięte w terminie 30 dni od załatwienia sprawy wskazanej przez użytkownika, chyba, że zostanie nawiązana współpraca (wtedy zasady przetwarzania danych osobowych określa umowa komisu). W każdej chwili użytkownik może wnieść o usunięcie swoich danych zawartych w korespondencji - poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z użytkownikami (artykuł 6 ust. 1 lit f RODO).
   9. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe dłużej niż to wynika z powyższych postanowień, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub decyzja właściwego organu władzy publicznej.
   10. Sprzedawca niniejszym informuje, że dane osobowe będą przekazane firmie kurierskiej realizującej zamówienie a także do podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy usługi IT (hosting, CRM), usługi księgowe, usługi logistyczne związane z przygotowaniem wysyłki Produktów. Ponadto dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane na rzecz operatorów płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
   11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować niemożnością zawarcia i wykonania umowy poprzez Sklep.
   12. Klient ma prawo do:
   - otrzymania informacji o przetwarzaniu danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych I możliwych odbiorcach danych,
   - dokonania korekty wadliwych lub niekompletnych danych,
   - żądania usunięcia danych – poprzez złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
   - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
   - żądania przeniesienia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie do wybranego podmiotu trzeciego.
   13. Wszelkie skargi, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być przesłane na adres: hej@daikon.pl.
   14. W razie stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

   VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Sprzedawca może ograniczyć Klientowi możliwość składania kolejnych zamówień w Sklepie w przypadku:
   a. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
   b. podania w trakcie składania zamówienia danych: nieprawdziwych, nieaktualnych, nienależących do Klienta,
   c. narażenia Sprzedawcy na poniesienie kosztów – w przypadku braku odbioru przesyłki (wysyłka z płatnością za pobraniem) lub w przypadku, gdy płatność za zamówienie zostanie wycofana przez Klienta, bank lub organizację płatniczą obsługująca płatność za zamówienie.
   2. Zabronione jest przesyłanie przez użytkowników Sklepu treści sprzecznych z prawem za pośrednictwem Sklepu.
   3. Prawa do wszelkich materiałów dostępnych na stronach Sklepu (np. zdjęć, grafik, opisów, znaków, oprogramowania) są chronione przez prawo i nie są przenoszone na Klienta Sklepu. Korzystanie bez zezwolenia z tych materiałów (ponad dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu) jest zabronione.
   4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności polska ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Powyższe postanowienie nie wyłącza prawa Klienta do wykonywania praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz prawa państw członkowskich Unii Europejskiej.
   5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, w szczególności pod kątem prawa konsumenckiego, Sprzedawca nie będzie stosował takiego postanowienia. Nieważne postanowienie będzie zastąpione odpowiednią normą prawa powszechnego.
   6. Spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże w przypadku Klientów nie będących Konsumentami, właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
   7. Wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej):
   a. nie stosuje się postanowień pkt VII ust. 6 Regulaminu,
   b. stosuje się postanowienia pkt IV Regulaminu.
   8. Niniejszy Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Jeżeli będzie to możliwe, zmiany zostaną opublikowane na stronach Sklepu z wyprzedzeniem 14 dni.

  Formularz odstąpienia od Umowy

  Do: Dagmara Kozłowska

  Adres: Trakcyjna 5
  96-100 Skierniewice,
  Polska,

  Email hej@daikon.pl

  –Ja/My (1) niniejszym informuję/informujemy (1) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(1):),

  __________________________________

  Data zamówienia/ (1) Data odbioru (1):

  __________________________________

  Imię i nazwisko Konsumenta:

  __________________________________

  Adres Konsumenta:

  __________________________________

  Podpis Konsumenta (jeżeli formularz ma formę papierową):

  __________________________________

  Data

  __________________________________

  (1) Niepotrzebne skreślić

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów