Darmowa dostawa od 200 zł!

Szukaj

Współpraca: OWU

OGÓLNE WARUNKI UMOWY KOMISU

I Definicje

  1. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy Komisu.
  2. Komisant – Dagmara Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Dagmara Kozłowska” ul. Trzcińska 22 lok. 36, 96-100 Skierniewice, NIP: 8361875787 polegającą na sprzedaży towarów będących własnością osób trzecich za pośrednictwem sklepu internetowego daikon.pl.
  3. Komitent – osoba fizyczna, w tym zarówno przedsiębiorca jak i osoba fizyczna działająca jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła chęć zawarcia Umowy poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza kontaktowego, powierzająca Komisantowi Produkty do sprzedaży.
  4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Komisanta pod adresem www.daikon.pl.
  5. Produkty – rzeczy ruchome określone w Protokole, stanowiące własność Komitenta, będące w posiadaniu Komitenta co najmniej 6 miesięcy, oddawane Komisantowi w komis celem sprzedaży w Sklepie.
  6. E-mail – adres e-mail Komitenta wskazany w Formularzu kontaktowym, za pośrednictwem którego Komisant będzie się kontaktował z Komitentem w celu zawarcia i wykonania Umowy.
  7. Umowa – umowa komisu zawierana przez Strony przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
  8. Okres Obowiązywania Umowy – 1 (jeden) rok od chwili umieszczenia Produktów w Sklepie, chyba że Protokół stanowi inaczej.
  9. Postanowienia Umowy – wszystkie postanowienia zawarte w OWU oraz załącznikach, w tym w Protokole.
  10. Formularz kontaktowy – usługa dostępna na stronie Sklepu, za pomocą której Komitent zgłasza chęć powierzenia Produktów w komis.
  11. Protokół – protokół oddania Produktów w komis Komisantowi, stanowiący załącznik do Umowy, zawierający szczegółowe warunki realizacji Umowy.
  12. Strony – Komisant i Komitent.
  13. Regulamin – Regulamin Sklepu.

  II Postanowienia ogólne
  1. Komitent powierza, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do sprzedaży Produktów w ramach Sklepu we własnym imieniu, ale na rachunek Komitenta.
  2. Zobowiązanie Komisanta do sprzedaży Produktów na zlecenie Komitenta powstaje z chwilą zawarcia Umowy, zgodnie z pkt. V.2. OWU
  3. Własne warunki umów Komitenta nie są wiążące dla Komisanta i nie będą uznane za obowiązujące w stosunkach pomiędzy Stronami, nawet jeśli Komitent powoływać się będzie na nie np. w korespondencji między Stronami.
  4. Komitent oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  III 
  Procedura składania ofert
  1. Komitent składa ofertę nawiązania współpracy poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem www.daikon.pl/strona/kontakt, zgodnie z postanowieniami pkt. VI.8. Regulaminu.
  2. W celu oceny oferty oraz stanu Produktów Komisant może zwrócić się do Komitenta, za pośrednictwem E-mail, o przedstawienie dodatkowych informacji lub zdjęć przedstawiających Produkty.
  3. Komisant poinformuję Komitenta o chęci nawiązania współpracy za pośrednictwem E-mail Komitenta, w przeciągu 72 godzin od otrzymania oferty.
  4. Ofertę uznaje się za odrzuconą jeżeli Komisant nie poinformuje Komitenta o woli nawiązania współpracy zgodnie z punktem 3 powyżej lub jeżeli Komitent nie zapewni Komisantowi dodatkowych informacji lub zdjęć zgodnie z punktem 2 powyżej w przeciągu 72 godzin od otrzymania takiej prośby.
  5. W przypadku chęci nawiązania współpracy Komisant wyśle Komitentowi wzór Protokołu wraz z OWU na adres E-mail. Oświadczenie Komisanta o chęci nawiązania współpracy nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
  6. Komitent zobowiązany jest wysłać Komisantowi Produkty wraz z czytelnie wypełnionym oraz własnoręcznie podpisanym Protokołem na własny koszt, przesyłką poleconą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Komitent zobowiązany jest wskazać w Protokole wyłącznie Produkty, które wysyła Komisantowi. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy Produktami otrzymanymi a wskazanymi w Protokole.
  7. Komisant wskazuje w Protokole (i) Produkt, (ii) marka Produktu, (iii) stan Produktu (nowe z metkami, nowe bez metek, idealny, bardzo dobry, dobry), (iv) cenę sprzedaży Produktu oraz (v) minimalną cenę sprzedaży.
  8. Komisant wskazuje w Protokole stan Produktu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  a. Nowy z metką – przedmiot nieużywany, posiadający dołączoną metkę,
  b. Nowy bez metki – przedmiot nieużywany, bez dołączonej metki,
  c. Idealny – przedmiot używany, bez śladów użytkowania,
  d. Bardzo dobry – przedmiot używany, ale wciąż dobrze wyglądający, posiada delikatne ślady użytkowania,
  e. Dobry - przedmiot używany, posiada niewielkie niedoskonałości lub ślady użytkowania.
  8. Komitent może dostarczyć Produkty Komisantowi osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  9. Komitent zobowiązany jest do przechowania potwierdzenia nadania przesyłki.
  10. Produkty powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas transportu. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie Produktów wynikające z niewłaściwego zapakowania przesyłki lub wyrządzone przez operatora przesyłki.

  IV
   Weryfikacja Produktów
  1. Komisant nie przyjmuje Produktów uszkodzonych, niekompletnych, zniszczonych, brudnych, z widocznymi śladami znoszenia, podrobionych, kradzionych, nie będących własnością Komitenta oraz takich, które mogą podżegać do wykroczenia lub przestępstw lub narazić nieletnich na niebezpieczeństwo.
  2. Komisant przeprowadza weryfikację Produktów pod kątem ich zgodności z informacjami wskazanymi w Protokole oraz z wymogami wskazanymi w pkt. IV.1. OWU niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
  3. Komisant zwraca Komitentowi Produkty na jego koszt, co do których w wyniku przeprowadzonej weryfikacji ujawniły się rozbieżności pomiędzy Produktami a informacjami zawartymi w Protokole lub wymogami wskazanymi w pkt. IV.1. OWU.
  4. Niezależnie od innych postanowień, Komisant może zwrócić Produkty Komitentowi bez podania przyczyn na swój koszt.
  5. Komisant zwróci Komitentowi Produkty podlegające zwrotowi na adres Komitenta wskazany na Protokole w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

  V Zawarcie umowy
  1. Komisant poinformuje Komitenta o przyjęciu Produktów w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania za pośrednictwem E-mail. Komisant wskaże Komitentowi które Produkty zostały przyjęte. Pozostałe Produkty niewskazane przez Komisanta podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami pkt. IV.3. - IV.5. OWU.
  2. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Komitenta oświadczenia Komisanta o przyjęciu Produktów oraz potwierdzeniu warunków Umowy za pośrednictwem E-mail. Umowa obejmuje wyłącznie te Produkty, które Komisant przyjął w sposób wyraźny.

  VI Warunki Umowy, Prowizja Komisanta.
  1. Umowa zostaje zawarta na Okres Obowiązywania Umowy. Umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu.
  2. W Protokole Komitent zobowiązany jest wskazać ceny sprzedaży poszczególnych Produktów oraz minimalne ceny sprzedaży poszczególnych Produktów.
  3. Komisant przygotuje Produkty do sprzedaży i umieści je w Sklepie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy po cenie sprzedaży wskazanej w Protokole.
  4. Komisant może wg. własnego wyboru obniżyć cenę sprzedaży po upływie połowy Okresu Obowiązywania Umowy, jednak do kwoty nie niższej niż minimalna cena sprzedaży określona w Protokole.
  5. Jeżeli Komisant nie sprzeda Produktów w Okresie Obowiązywania zobowiązany jest zwrócić Produkty Komitentowi na adres wskazany w Protokole lub za pośrednictwem E-mail na koszt Komisanta.
  6. Komisantowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od sprzedanych Produktów w wysokości 50% ceny, za które Produkty zostały sprzedane.
  7. Komisant wypłaci Komitentowi kwoty za sprzedane i niezwrócone Produkty, zgodnie z miesięcznym raportem, pomniejszone o prowizję należną Komisantowi zgodnie z pkt. VI.6. OWU. Wypłata nastąpi na rachunek bankowy Komitenta wskazany w Protokole najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano sprzedaży poszczególnych Produktów.
  8. Komisant przesyła Komitentowi poprzez E-mail miesięczny raport obejmujący informację o sprzedanych Produktach, co do których nie wykonano prawa zwrotu oraz, cenie sprzedaży, prowizji należnej Komisantowi oraz kwoty do wypłaty Komitentowi. Komisant przesyła Komitentowi raport do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy. Komisant nie wysyła raportu jeżeli w danym miesiącu żaden z Produktów Komitenta nie został sprzedany.
  9. Komisant może żądać w prowizji określonej w pkt. VI.6. OWU. także wtedy, gdy Umowa nie została wykonana z przyczyn leżących po stronie Komitenta.
  10. Jeżeli klient Sklepu odstąpi od zawartej umowy sprzedaży Produktu, zwrócony przez klienta Sklepu Produkt będzie ponownie oferowany przez Komisanta w Sklepie. Okres, w którym Produkt nie był oferowany w Sklepie nie wlicza się do Okresu Obowiązywania Umowy.

  VII Wypowiedzenie umowy.
  1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w całości lub w części z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Jeżeli Umowa została wypowiedziana przez Komitenta ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że wypowiedzenie wynika z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Komisant.
  3. Jeżeli Umowa została wypowiedziana przez Komisanta ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że wypowiedzenie wynika z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Komitent.
  4. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy Komisant zwraca Komitentowi Produkty niesprzedane w trakcie Okresu Obowiązywania Umowy w stanie niepogorszonym, w terminie 14 (czternastu) dni, na adres podany w Protokole.

  VIII Odstąpienie.
  1. Prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny przysługuje Komitentom będącym konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego lub osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może być złożone w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Konsument powinien w tym czasie co najmniej wysłać oświadczenie o odstąpieniu do Komisanta. Oświadczenie powinno być wysłane na adres hej@daikon.pl. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia bezzwłocznie (najpóźniej w terminie 48 godzin od jego otrzymania).
  3. Komisant jest zobowiązany do zwrotu Produktów w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia.
  4. Komitent ponosi bezpośrednie koszy zwrotu Produktów przez Komisanta w wyniku odstąpienia od Umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w jeżeli Komisant wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Komitenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Komisanta utraci prawo odstąpienia od umowy.
  6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania o rozpoczęciu świadczenia usług przez Komisanta przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Komitent ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Komisanta do chwili odstąpienia od umowy.
  7. Formularz odstąpienia jest załącznikiem do Regulaminu. Komitent może także skorzystać z formularza, który stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Komitent złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed akceptacją zamówienia przez Komisanta, oferta przestaje wiązać.

  XI Dane osobowe
  1. Komisant jest administratorem danych osobowych Komitenta w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako” RODO”.
  2. Komisant przetwarza dane osobowe Komitentów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kontaktowy adres email, numer telefonu, informacje o Produktach, cena). W przypadku wystawienia faktury przetwarzane są także: NIP oraz firma. W przypadku płatności wynagrodzenia przetwarzane są także informacje o numerze konta bankowego Komitenta lub numerze karty kredytowej.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Komitentem (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO).
  4. Dane osobowe dotyczące Umowy będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia roszczeń związanych z Umową.
  5. Dane osobowe w związku ze złożeniem reklamacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sporu wynikającego ze złożonej reklamacji (podstawa prawna - artykuł 6 ust. 1 lit f) RODO).
  6. W zakresie, w jakim dane osobowe związane z zamówieniem nie będą potrzebne do rozpatrzenia reklamacji i roszczeń a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisu prawa (obowiązki podatkowe Komisanta – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit c RODO) takie dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni.
  7. Komisant może przetwarzać dane osobowe dłużej niż to wynika z powyższych postanowień, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub decyzja właściwego organu władzy publicznej.
  8. Komisant niniejszym informuje, że dane osobowe będą przekazane firmie kurierskiej realizującej przesyłki a także do podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy usługi IT (hosting, CRM), usługi księgowe, usługi logistyczne związane z przygotowaniem i sprzedażą Produktów. Ponadto dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane na rzecz operatorów płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować niemożnością zawarcia i wykonania Umowy poprzez Komisanta.
  10. Komitent ma prawo do:
  - otrzymania informacji o przetwarzaniu danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych I możliwych odbiorcach danych,
  - dokonania korekty wadliwych lub niekompletnych danych,
  - żądania usunięcia danych – poprzez złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
  - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
  - żądania przeniesienia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie do wybranego podmiotu trzeciego.
  11. Wszelkie skargi, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być przesłane na adres: hej@daikon.pl.
  12. W razie stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Komitent ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

  X Reklamacje
  1. Reklamacje związane z nienależytym świadczeniem usług na podstawie Umowy przez Komisanta lub nieprawidłowego obliczania prowizji z tytułu ich świadczenia mogą być składane na piśmie na adres Komisanta: ul. Trzcińska 22/36 96-100 Skierniewice lub poprzez email na adres hej@daikon.pl. Reklamacja może być złożona w terminie 2 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca w którym usługa została nienależycie wykonana lub prowizja została nienależycie obliczona.
  2. Komitent zostanie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w formie email lub pisemnie, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez Komisanta.
  3. Komisant informuje o możliwości użycia platformy ODR do rozpatrywania roszczeń. Link do platformy to: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. W zakresie dozwolonym przez prawo, Komisant nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

  XI Postanowienia końcowe
  1. Uznanie poszczególnych postanowień OWU za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień OWU. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całej Umowy.
  2. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne Produktów, jak również za ich wady prawne.
  3. Odpowiedzialność za szkody, jakie Komitent poniósł w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Komisanta nie obejmuje utraconych przez Komitenta korzyści.
  4. Komisant zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w dowolnym czasie. Komisant powiadamia Komitenta o zmianie OWU na 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Komitent, nie później niż przed datą wprowadzenia zmian OWU w życie, może doręczyć Komisantowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian OWU. Brak pisemnego oświadczenia Komisanta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów